مهندس منصور سقایی

رئیس هیئت مدیره تیپورت

مهندس شاهین حکمیون

نایب رئیس هیئت مدیره تیپورت

مهندس حمید رضا انصاری

مدیر عامل تیپورت

دکتر آرش رفتاری

مدیر اجرایی تیپورت

مهندس مینا الهی

مدیر فروش و بازاریابی تیپورت